Hakkımızda

Tüv Austria Sıla Kalite, tahribatsız muayene alanında hizmet vermek amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıldan bugüne kadar daima mükemmeli ve ileriyi hedefleyen çalışma anlayışı ile hem yurt içinde hem yurt dışında birçok büyük projede muayene ve gözetim hizmetleri vermiştir.

Uzman, yetenekli çalışanlarımız ve problemsiz işletme konseptimiz vasıtası ile toplam kalite yönetimi uygulayarak vermiş olduğumuz kaliteli hizmet ile, organizasyonumuza, müşterimize karlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak hedefiyle yola çıktık.

Sunduğumuz, güven veren, tarafsız, bağımsız ve gizlilik ilkelerine dayanan, müşteri odaklı ve değer katan muayene ve gözetim hizmetlerimiz müşterilerimizin sürekli bizi tercih etmesindeki en büyük nedendir. Sizleri de bu kalite ve hizmet anlayışımıza davet ederek, firmanızın ilerleyişinde ki kilometre taşlarından biri olmak istiyoruz.

Günümüzde sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimimiz sayesinde her türlü endüstriyel tesislerde, boru hatlarında hidroelektrik, termik, rüzgâr ve kombine enerji santrallerinde tahribatsız muayene hizmetleri veren firmamız, bir projenin imalat aşamasından projenin bitiş aşamasına kadar olan bütün süreçlerinde muayene ve gözetim hizmeti de vermektedir.

Tüv Austria Sıla Kalite bünyesinde bağımsız şekilde yer alan tahribatlı test laboratuvar ve personel belgelendirme bölümleri ile de bu alanlarda hizmet sunabilmesinin yanında eğitim bölümü ile sektöre yönelik tahribatsız muayene eğitimleri de verebilmektedir. Aynı zamanda sondaj ekipmanları muayene bölümü ile sondaj dizisi muayenesi, sondaj kaldırma ekipmanları muayenesi ve sondaj rig muayenelerini de gerçekleştirebilmekte; iş sağlığı ve güvenliği açısından son derece önemli olan periyodik kontrol ve ortam ölçüm hizmetlerini de sunabilmektedir.

Bu kapsamda,
Sektöründe ulusal ve uluslararası seviyede sürekli rekabet için müşterilerimizin talep ettiği işlerin, şartname ve standartlar doğrultusunda yerine getirilmesi,

Çalışan personelimizin ulusal ve uluslararası teorik ve pratik eğitimlere katılarak gelişimlerinin artırılması,
Kaliteli ve tam zamanında yerine getirilen hizmet ile sıfır hatanın hedeflenmesi,
Verimlilik ve karlılığın artırılmasıyla birlikte maliyetlerin düşürülmesi, firmamızın gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık taahhüdA Tipi Muayene Kuruluşu olan Tüv Austria SILA Kalite Kontrol, Muayene, Gözetim ve Denetim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. sunmakta olduğu hizmetlerinde;

Hizmet veren tüm bölümlerin aralarında idari ve mali bağımsızlığı sağlayacak şekilde yapılandırılmış olduklarını, muayene personellerinin yürüttükleri muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyet içerisinde yer almayacağını, muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı ya da bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin parçası ya da bu tüzel kişilikle bağlantılı olmayacağını, ayrıca muayene hizmeti verilen tüzel kişiliklerle arasındaki muayene sonuçlarını etkileyebilecek sözleşmeye bağlanmış taahhütler ve diğer hususların yer almayacağını,

Hiçbir kişi / kurum / kuruluşa herhangi bir konuda (özellikle ücret politikası ve kararlarda) ayrımcılık yapılmayacağını, eşit muamelede bulunulacağını,

Başvuran kuruluşun büyüklüğüne, çalışan sayısı ve herhangi bir gruba üyelik gözetmeksizin ayrım yapılmadan hizmet ulaştırılacağını,

Hizmet verdiği konuların her aşamasında, teknolojik gelişmelere ve uluslararası kabul gören yeni yaklaşımlara bağlı kalınarak, gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık, şeffaflık ilkeleri doğrultusunda davranılacağını,

Tarafsızlığı tehdit eden risklerin belirlenerek, periyodik olarak gözden geçirileceğini, risk analizlerinin yapılarak gerekli önlemlerin alınacağını, her türlü tarafsızlığın, tehdit edici durumun periyodik olarak toplanan ve üst yönetimden bağımsız Denetleme ve Tarafsızlığı Koruma Kurulu tarafından değerlendirileceğini,

Hizmet verilen konularla ilgili olarak, talepte bulunan kişi veya kuruluşların müracaatlarının kabulünde, Tüv Austria Sıla Kalite ile çıkar çatışmasına sebep olabilecek konuları analiz ederek, hizmetin sunulup sunulmayacağını ve yürütülen bütün faaliyetlerde “Müşteri Memnuniyeti”nin esas alınarak, gerekli kaynakların sağlanacağını,

Hizmet verilen konularda verimli ve sağlıklı çalışılabilmesi için gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli korunacağını ve devamlılığın sağlanacağını,

Bizimle ticari ilişkisi olan tüm kuruluşların saygınlığını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınılacağını,

Hizmet verilen konularla ilgili mali düzenlemelerde, kanuni gerekliliklere her zaman uyulacağını,

Hizmet verilen konularda görev alan personelin, uzmanların ve komitelerin/kurulların kararını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız, tarafsız ve objektif olarak faaliyet gösterilmesinin “Personellerin Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi” imzalanarak sağlanacağını,

Tüv Austria Sıla Kalite Üst Yönetimi tarafından, hizmet verilen konularda kararların alınmasında hiçbir şekilde baskı veya etki oluşturulmayacağını,

Verilen hizmet sonucunda alınan ücretler ile personel ve kurul/komite üyelerinin ücretlerinin birbirinden bağımsız olacağını,

Hizmet verilen konularda, tüm kuruluşlara ait kamuya açık bilgiler haricindeki her türlü bilgi, belge ve dokümanların gizli kalacağını, her türlü bilgi, belge ve dokümanın güvenliğinin sağlanacağını, bu bilgilerin akreditasyon kurumu ile talep edilmesi halinde paylaşılabileceğini, yasal gerekçelerle bilgi paylaşılması zorunluluğunda, yasal durum şartlarına göre hareket edileceğini ve bu konu ile ilgili hizmet verilen kuruluşun bilgilendirileceğini tüm faaliyetlerine ve iş yapma biçimine yansıtarak tarafsız, bağımsız ve gizlilik esasına göre davranacağını kabul ve taahhüt eder.ü çerçevesinde bunun müşterilere yansıtılması çalışanlarımızın ve firmamızın mutluluğudur.